wtorek, 22 czerwca 2010

Ochrona roślin – prawda i mity

Szanowni Państwo, członkowie i sympatycy Polskiego Towarzystwa Entomologicznego!

Serdecznie zapraszamy w piątek 25.06.2010 r. , godz. 8.15 (Sala Rady Wydziału) na zebranie PTEnt, na którym prof. dr hab. Stefan Pruszyński IOR-PIB w Poznaniu wygłosi referat pt. „Ochrona Roślin – prawda i mity”.

Zarząd OOPTEnt.
p.o. sekretarza
Agnieszka Laszczak-Dawid

piątek, 18 czerwca 2010

Prof. Janina Wengris

Wengris Janina, prof. dr hab.
- ur. 5.VIII 1907 r. w Omsku, z. 13 XI.1978 w Katowicach
- mgr. (1993) Uniw. Im S. Batorego w Wilnie, dr (1946) Un. M. Kopernika w Toruniu, doc. (1950), prof. nadz. (1964) ART. w Olsztynie
tematyka badawcza
- badania faunistyczno-ekologiczne (rośliniarki, Formicidae), myrmekofauna torfowisk przejściowych, entomologia stosowana: występowanie szkodników roślin uprawnych (w szczególności mszyc Aphidae) i magazynów, entomofauna zadrzewień śródpolnych i jej wpływ na uprawy rolne
- grupa owadów: Błonkoskrzydłe (Hymenoptera), ze szczególnym uwzględnieniem mrówek (Formicidae)- Wileńszczyzna, Śląsk, Warmia i Mazury.

dorobek naukowy
- wykazanie zależności występowania gniazd mrówek od warunków środowiska w dolinie rzeki Wilii oraz Puszczy Rudnickiej, wykazanie zależności rozmieszczenia mrowisk od rodzaju gleby i szaty roślinnej (w tym wilgotności i zacienienia) oraz obecności innych zwierząt, wyróżnienie czterech biotopów ważnych dla myrmekofauny w urbicenozach: budynki mieszkalne, gruzowiska powojenne, chodniki i bruki, zieleńce i opisanie charakterystycznych dla nich zespołów mrówek
- 18 rozpraw naukowych, wiele artykułów popularnonaukowych, dwa filmy.

pełnione funkcje
- Prodziekan Wydziału Zootechnicznego (1955-1956, prorektor ds. nauki (1956-59), redaktor Zeszytów Naukowych ART. w Olsztynie (1956-1977), wicedyrektor ds. naukowych w Instytucie Hydrobiologii i Ochrony Wód (1970-1977), członek Komitetu Ochrony Przyrody i Komitetu Zoologicznego PAN
- Ważniejsze odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi (1952), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1960), Złota Odznaka Zasłużonych dla Warmii i Mazur (1969), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1978)

(Opr. S. Czachorowski)

środa, 16 czerwca 2010

Próchnojady


Owady - jako małe organizmy - na ogół nie są dostrzegane. Póki nie ukąszą lub nie "wejdą w szkodę" (do magazynu, na polu lub jako pasożyty). W przydrożnych drzewach też ich na pierwszy rzut oka nie widać. Jednak te próchnojady stanowią reliktowy w naszym krajobrazie element puszczański. Tyle nam tylko zostało po wielkich niegdyś puszczach: Puszczy Pruskiej czy Wielkiej Puszczy. Pachnica dębowa jest tylko przykładem tej grupy gatunków.

wtorek, 15 czerwca 2010

Sprawozdanie z zebrania wyborczego

Olsztyn 28.05. 2010
Sprawozdanie z Zebrania wyborczego
OLSZTYŃSKIEGO ODDziału
Polskiego Towarzystwa ENTOMOLOGICZNEGODnia 28 kwietnia 2010 roku, w siedzibie Katedry Fitopatologii i Entomologii UWM w Olsztynie przy ul. Prawocheńskiego 17, odbyło się zebranie wyborcze Olsztyńskiego Oddziału PTE.
W zebraniu wzięły udział 4 osoby posiadające pełne uprawnienia członkowskie (w tym prawo wyboru władz). Poprowadził je dr hab. Wojciech Sądej, prof. UWM. Zebrani, ze swojego grona wybrali jednogłośnie w/w, na Przewodniczącego Olsztyńskie Oddziału PTE, na trzy letnią kadencję. Zastępcą Przewodniczącego został wybrany dr hab. Stanisław Czachorowski, natomiast członkami Zarządu dr inż. Mariusz Nietupski oraz inż. Zbigniew Salwin.


Wojciech Sądej

Sprawozdanie z zebrania (12 maja 2010)

Olsztyn 12.05. 2010


Sprawozdanie z Zebrania Sprawozdawczo wyborczego
OLSZTYŃSKIEGO ODDziału
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

Dnia 26 kwietnia 2010 roku w siedzibie Katedry Fitopatologii i Entomologii UWM w Olsztynie przy ul. Prawocheńskiego 17, odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze Olsztyńskiego Oddziału PTE. W zebraniu wzięło udział 6 osób. Poprowadził je Przewodniczący Oddziału - dr hab. Wojciech Sądej, prof. UWM.
Na wstępie Przewodniczący powitał zgromadzonych członków i sympatyków, a następnie dokonał krótkiego podsumowania działalności za ostatni okres. Poinformował również zebranych, że w związku z upływem trzyletniej kadencji Zarządu Głównego PTEnt., zaistniała konieczność wyboru nowych władz organizacji.
W dalszej kolejności wywiązała się dyskusja pomiędzy zebranymi, podczas której zostały zasygnalizowane takie problemy jak: wysokość składki członkowskiej, niska punktowa wycena czasopism sygnowanych przez PTEnt., a także brak miejsca na łamach sztandarowego czasopisma, jakim jest Polskie Pismo Entomologiczne, dla prac z zakresu entomologii stosowanej, a co się z tym wiąże celowości prenumeraty w/w czasopism przez wszystkich członków, pracujących w jednym miejscu.
Dyskusję zakończono zebraniem postulatów adresowanych do nowych władz – PTEnt.:
1. Należy wszcząć energiczne starania o podwyższenie punktacji Pol. Pisma Entomologicznego.
2. Desygnowanie jednego zeszytu PPE w roku, dla autorów prac z zakresu entomologii stosowanej.
3. Ogłoszenie ,,abolicji składkowej” dla osób zalegających ze składkami za ubiegłe lata.
W związku z obecnością na zebraniu jedynie dwóch osób, które opłaciły składki, ustępujący Zarząd postanowił odłożyć wybory nowych władz do czasu uregulowania tej kwestii.
Na zakończenie kol. Zbigniew Salwin zaprezentował aktualnie opracowywany film o tematyce entomologicznej, przedstawiający zachowania i zwyczaje owadów, zarejestrowane wiosną.
Wojciech Sądej

wtorek, 1 czerwca 2010

Chruścik Oligostomis reticulataChruściki są niepozornymi owadami, zazwyczaj ubarwienie ich to różne odzienie brązowego, czarnego, sieny palonej. Na dodatek postacie dorosłe prowadzą nocny tryb życia. Jedynie wędkarze interesują się larwami, żyjącymi w wodzie, ale pod kątem ewentualnej przynęty. A jest to ciekawa grupa owadów wodnych, czekająca na pełniejsze rozpoznanie.
Na zdjęciu chruścik Oligistomis reticulata (fot. S. Czachorowski), gatunek charakterystyczny dla śródleśnych, niewielkich rzeczek . Na Warmii i Mazurch bardzo rzadki.

Szerszeń