środa, 28 listopada 2012

Mszyce i inne pluskwiaki - konferencja naukowa

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną Ogólnopolską Konferencję Hemipterologiczną z cyklu „Mszyce i inne pluskwiaki”, która odbędzie się w dniach 19-21 czerwca 2013 roku w Ponadregionalnym Rolniczym Centrum Kongresowym (PRCK) w Pawłowicach, należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Organizatorem konferencji jest Zakład Entomologii Rolniczej Katedry Ochrony Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Podobnie, jak podczas wszystkich poprzednich konferencji z tego cyklu, intencją organizatorów jest spotkanie pracowników naukowych, doktorantów i studentów z różnych ośrodków, specjalistów z zakresu ochrony środowiska, ochrony roślin i nauk rolniczych, biologii, biotechnologii i innych specjalności, prowadzących badania nad owadami z rzędu Hemiptera, a także nad ich wrogami naturalnymi.

Problematyka konferencji będzie dotyczyła zagadnień z zakresu systematyki, taksonomii, filogenezy, biologii i ekologii pluskwiaków ze szczególnym uwzględnieniem mszyc. Dotyczyć ona będzie również aspektów związanych z ochroną upraw rolniczych i leśnych przed szkodliwymi gatunkami pluskwiaków, a zwłaszcza z proekologicznymi metodami ograniczania ich liczebności, w tym wykorzystania wrogów naturalnych – drapieżców, parazytoidów i innych organizmów.

Uczestnictwo młodych pracowników naukowych, doktorantów, studentów, a także osób zajmujących się praktycznymi zagadnieniami ochrony roślin przed pluskwiakami, nada temu spotkaniu również charakter szkoleniowy. Należy podkreślić, że organizowane wcześniej sympozja zaowocowały nawiązaniem współpracy między wieloma ośrodkami krajowymi.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa i wystąpień w formie wykładów (do 20 min.), doniesień ustnych (do 10 min.) lub posterów do dnia 28 lutego 2013 roku. Zgłoszenia można dokonywać wypełniając kartę uczestnictwa, korzystając z adresu email: hemiptera2013@wp.pl lub pocztą tradycyjną. Streszczenia referatów i posterów [plik w programie Word, do 1 strony maszynopisu (12 punktów, odstęp 1.5, margines 2.5)] prosimy wysyłać do 30 kwietnia 2013 roku na adres e-mail: hemiptera2013@wp.pl

Obrady konferencyjne odbędą się w pięknym, odrestaurowanym, XIX-wiecznym, zabytkowym Pałacu w Pawłowicach, położonym na obrzeżach Wrocławia. W jego pobliżu znajduje się, kompleks budynków folwarcznych, park przypałacowy, arboretum, staw, czyli doskonałe miejsce na relaksujący odpoczynek z dala od zgiełku miasta. W pałacu znajduje się również restauracja, w której podawane będą posiłki. W kompleksie budynków pałacowo-folwarcznych znajduje się również baza noclegowa dla uczestników konferencji. Więcej informacji można znaleźć na stronach: http://www.up.wroc.pl/pawlowice http://www.restauracja-dabrowa.pl/ Dokładniejsze informacje dotyczące kwestii organizacyjnych podane zostaną w Komunikacie 2, po nadesłaniu zgłoszeń przez uczestników Konferencji.

Ponadregionalne Centrum Kongresowe w Pawłowicach ul. Pawłowicka 87/89, 101 51-250 Wrocław 19 − 21 czerwca 2013 e-mail: hemiptera2013@wp.pl

Komitet organizacyjny: dr hab. Jacek Twardowski prof. dr hab. Michał Hurej dr inż. Jacek Jackowski Sekretariat – Bożena Nizio (tel. 713201749 lub 501546254)

(fot. S.Czachorowski)

czwartek, 15 listopada 2012

Rozmieszczenie mikrosiedliskowe chruścików (Trichoptera) w wybranych rzekach Roztocza
6 grudnia 2012 r. godz. 15.30 (Collegium Biologiae, sala 005) - Olsztyński Oddział Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz Wydział Biologii i Biotechnologii UWM  w Olsztynie zapraszają na spotkanie naukowe, w trakcie którego dr Edyta Buczyńska(Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) przedstawi referat pt.  Rozmieszczenie mikrosiedliskowe chruścików (Trichoptera) w wybranych rzekach Roztocza. 

 W referecie  przedstawiony zostanie problem rozmieszczenia larw chruścików w profilu poprzecznym w 5 dużych i średnich rzekach Roztocza. Ogółem przeanalizowano następujące typy podłoży: piaszczysto-detrytusowe, kamieniste oraz 9 gatunków roślin (helofity i hydrofity). Dla każdego z tych typów podano krótką charakterystykę zgrupowań Trichoptera, porównano je między sobą oraz omówiono potencjalne przyczyny dystrybucji gatunków w rzekach roztoczańskich.

Dr Edyta Buczyńska – doktor nauk biologicznych (absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS), zoolog, obecnie pracuje na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, członek Pracowni Bioindykacji w Katedrze Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa; członek Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz Sekcji Trichopterologicznej, działającej w obrębie PTE; członek Freshwater Biological Association, sekretarz redakcyjny czasopisma naukowego „Odonatrix”. Specjalność: entomologia, hydrobiologia oraz bioindykacja, tematyka badawcza: Trichoptera obszarów chronionych, faunistyka i ekologia chruścików, wpływ czynników siedliskowych na rozmieszczenie larw Trichoptera w wodach płynących, Trichoptera w wodach antropogenicznych

wtorek, 13 listopada 2012

Znaczenie zbiorników antropogenicznych dla ochrony ważek w Polsce


6 grudnia 2012 r. godz. 15.00 (Collegium Biologiae, sala 005) - Olsztyński Oddział Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz Wydział Biologii i Biotechnologii UWM  w Olsztynie zapraszają na spotkanie naukowe, w trakcie którego dr Paweł Buczyński (UMCS Lublin) przedstawi referat pt.   "Znaczenie zbiorników antropogenicznych dla ochrony ważek w Polsce".

Degradacja i zanik środowisk naturalnych poważnie zagrażają wielu gatunkom i zgrupowaniom ważek oraz skutkują spadkiem ich bogactwa gatunkowego. Jednocześnie jako skutek uboczny działań gospodarczych powstają licznie wody sztuczne, które mogą być szansą na zachowanie ginących elementów przyrody. W referacie omówione - na konkretnych przykładach – będzie znaczenie wód antropogenicznych dla ochrony ważek w Polsce na trzech poziomach: gatunkowym, zgrupowań gatunków oraz lokalnego bogactwa gatunkowego.

Plastyczność gatunków i zgrupowań ważek są różne: od dobrej adaptacji do warunków stworzonych przez człowieka do ich unikania. Część gatunków występuje obecnie głównie lub niemal wyłącznie w wodach antropogenicznych. Znane są też siedliska wtórne, które zasiedlają zespoły ważek o bogactwie gatunkowym równie dużym, jak bogate strukturalnie siedliska naturalne. W niektórych regionach to one są „gorącymi punktami” różnorodności biologicznej, często utrzymując też zagrożone gatunki czy zgrupowania. Niekiedy też pewne gatunki w ogóle by nie występowały na danym obszarze, gdyby nie wody antropogeniczne. 

Wnioski wynikające z tych danych są natury ogólniejszej niż tylko dotyczącej ważek – bo wykazywano wielokrotnie, że np. ich bogactwo gatunkowe wskazuje wprost na walory przyrodnicze danego obszaru, a pośrednio także na bogactwo gatunkowe innych grup taksonomicznych. Dlatego warto postulować zmiany polityki ochrony przyrody (przepisów dotyczących inwestycji), zmierzające do odpowiedniego kształtowania zbiorników w fazie ich tworzenia oraz obowiązkowej waloryzacji i nieniszczenia w ramach rekultywacji terenu po zakończeniu inwestycji. Dla wybranych gatunków należy też tworzyć siedliska wtórne celowo, bez uzasadnień gospodarczych.


Dr Paweł Buczyński - adiunkt w Zakładzie Zoologii na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie. Zoolog i hydrobiolog zajmujący się głównie faunistyką, zoogeografią i ekologią owadów wodnych, ze szczególnym uwzględnieniem ważek (Odonata) i chrząszczy (Coleoptera). Inne zainteresowania naukowe: zagrożenia i ochrona fauny wodnej, zoobentos specyficznych siedlisk litoralowych, kształtowanie się fauny wód antropogenicznych. Autor 326 publikacji naukowych i popularnonaukowych na tematy związane z biologią (w tym 163 prac oryginalnych).