czwartek, 8 grudnia 2016

Na Śląsku będą edukować odonatologicznie
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kulturalno-edukacyjną Działu Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego, realizowaną w ramach projektu "Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim" (projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Oś Priorytetowa RPO WO na lata 2014-2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej).

Zajęcia edukacyjne dedykowane są dla dzieci i młodzieży szkolnej z Opolszczyzny.

Michał Wolny