czwartek, 17 stycznia 2013

Projekt NATURA 2000 jako narzędzie ochrony owadów w Polsce

XLIX ZJAZD Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
oraz
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „OCHRONA OWADÓW W POLSCE”
nt.: „Projekt NATURA 2000 jako narzędzie ochrony owadów w Polsce. Stan aktualny i perspektywy na przyszłość”
Puszczykowo, 12-15 września 2013 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy! Niebawem mija już 90 lat od utworzenia Polskiego Towarzystwa Entomologicznego przez grono entomologów lwowskich. Jest to też rok, w którym odbędzie się kolejny zjazd Naszego Towarzystwa. Z tych dwóch powodów chcielibyśmy Państwa, zarówno członków PTEnt. jak i sympatyków entomologii, zaprosić nie tylko na Zjazd ale również na towarzyszącą mu Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu „Ochrona owadów w Polsce”, nt.: „Projekt NATURA 2000 jako narzędzie ochrony owadów w Polsce. Stan aktualny i perspektywy na przyszłość”.

Podczas konferencji będzie można wysłuchać referatów zamówionych:
  • dr Małgorzata Makomaska-Juchiewicz – „Projekt NATURA 2000 – założenia, dokonania i przyszłość"
  • prof. dr hab. Jerzy M. Gutowski – "Projekt NATURA 2000 jako narzędzie ochrony chrząszczy w Polsce"
  • prof. dr hab. Jarosław Buszko, prof. dr hab. Janusz Nowacki – „Motyle w sieci obszarów NATURA 2000 w Polsce”
  • prof. dr hab. Józef Banaszak – „Sieć NATURA 2000 jako narzędzie w ochronie owadów - próba oceny na przykładzie błonkówek”
  • prof. dr hab. Dariusz Tarnawski – "Problemy czynnej ochrony owadów na obszarch NATURA 2000 na Dolnym Śląsku"
  • prof. dr hab. Jerzy Borowski – "Konkurenci gatunków naturowych pośród chrząszczy leśnych"
  • dr Rafał Bernard, dr Paweł Buczyński – „Ochrona i monitoring ważek (Odonata) w ramach projektu NATURA 2000 w Polsce”

Z uwagi na szerokie zainteresowanie problemami funkcjonowania sieci NATURA 2000 przewidujemy również możliwość zgłaszania propozycji krótkich, 15-minutowych wystąpień, ściśle związanych z tematyką Konferencji, które po zaakceptowaniu przez Komitet Organizacyjny zostaną wygłoszone podczas popołudniowej sesji referatowej. Postery natomiast mogą dotyczyć szeroko rozumianej entomologii.

Streszczenia referatów i posterów zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych. Prosimy o dołączenie streszczeń (1 strona znormalizowanego wydruku) do karty zgłoszeniowej. O zakwalifikowaniu referatów i posterów poinformujemy w osobnym komunikacie. W przypadku otrzymania dofinansowania przez MNiSW treści referatów i posterów zostaną opublikowane na łamach suplementu „Wiadomości Entomologicznych”. Mamy nadzieję, iż Konferencja stanie się ważnym forum dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie ochrony owadów, jaka dokonuje się w ramach sieci NATURA 2000.

Komitet Organizacyjny Zjazdu

więcej na stronie PTE

środa, 16 stycznia 2013

Projekt „Entomolodzy Polscy”

O projekcie 
Projekt „Entomolodzy Polscy” jest projektem otwartym, skierowanym do całego środowiska entomologicznego. Stanowi on kontynuację i twórcze rozwinięcie prac, które zaowocowały wydaniem w 2001 r. „Almanachu entomologów polskich XX wieku”. Korzystając z możliwości, jakie daje platforma internetowa chcemy stworzyć repozytorium not biograficznych wszystkich osób, które na przestrzeni ostatnich stuleci wniosły swój wkład w rozwój polskiej entomologii. Mamy nadzieję, że stanie się on narzędziem pomocnym zarówno entomologom, jak i historykom nauki.
 Założenia 
 1. W Projekcie mogą uczestniczyć wszyscy, którzy chcieliby przekazać informacje lub udostępnić materiały dotyczące osób działających obecnie, bądź w przeszłości na polu entomologii.
2. Do repozytorium not biograficznych mogą być zgłaszane osoby, które działają, bądź działały na niwie szeroko pojętej entomologii. Przy czym pod pojęciem „entomologia” rozumiemy naukę, której podmiotem są owady, zaś jako „działania” wszelką działalność naukową i publikacyjną, która przyczyniła się do rozwoju entomologii w Polsce i na świecie. W uzasadnionych przypadkach uwzględnieni mogą zostać również autorzy kolekcji, które stanowiły materiał źródłowy dla badań naukowych.
3. Projekt nie ma ograniczeń czasowych. Noty mogą być nadsyłane w dowolnym momencie i dotyczyć zarówno osób działających współcześnie, jak i historycznie.
 4. W Projekcie zostaną uwzględnione osoby, które bez względu na narodowość, posiadają lub posiadały obywatelstwo polskie.
 Układ noty 
 Dla zapewnienia jednolitości przyjęto strukturę noty wprowadzoną w Almanachu: Nazwisko i imiona, stopień i tytuł naukowy lub zawodowy – data i miejsce urodzenia (śmierci, miejsce pochówku) – uzyskane tytuły i stopnie naukowe, wraz z informacją gdzie i kiedy zostały uzyskane (1) – zainteresowania naukowe i zakres prowadzonych badań lub obserwacji (2) – ważniejsze kierunki badań i osiągnięcia naukowe [P] – informacje dotyczące działalności publikacyjnej – ogólna liczba publikacji z ewentualnym wyszczególnieniem liczby prac oryginalnych i wydawnictw książkowych [W] – ważniejsze prace lub cykle prac (nie więcej niż 3 tytuły) [Z] – gromadzone zbiory – zakres, wielkość i miejsce ich zdeponowania (3) – działalność zawodowa, organizacyjna i społeczna [F] – funkcje pełnione w pracy zawodowej i organizacyjnej oraz członkostwo w organizacjach naukowych i ciałach kolegialnych [O] – wyróżnienia i odznaczenia
Uwagi końcowe 
1. Zgłoszenia nowych osób oraz korekty i uzupełnienia istniejących not należy zgłaszać na Formularzu zgłoszeniowym.
 2. W tekście należy stosować skróty umieszczone w pliku Użyte skróty. W razie konieczności wprowadzenia nowych skrótów muszą być one omówione w Formularzu zgłoszeniowym w części Uwagi.
3. Autorzy Projektu zastrzegają sobie prawo kwalifikacji not oraz dokonywania poprawek redakcyjnych tekstów przygotowanych niezgodnie z zaleceniami.
 4. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy wraz z ewentualnymi załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną na adres Prezesa PTEnt., a jego wydrukowaną i podpisaną wersję na adres: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Entomologicznego ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań
5. Zachęcamy do zaopatrywania not w zdjęcia (najlepiej portretowe) o odpowiedniej rozdzielczości.
 Prezes PTEnt. 
Dr hab. Marek Bunalski

Formularz:
Dotyczy: nowa nota biograficzna [ ] korekta istniejącej noty [ ] (właściwe zaznaczyć)
 NOTA BIOGRAFICZNA
 Nazwisko i imiona, stopień i tytuł naukowy lub zawodowy ………………
– data i miejsce urodzenia (śmierci, miejsce pochówku) ………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………..
 – uzyskane tytuły i stopnie naukowe, wraz z informacją gdzie i kiedy zostały uzyskane …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
 (1) – zainteresowania naukowe i zakres prowadzonych badań lub obserwacji …………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………...
(2) – ważniejsze kierunki badań i osiągnięcia naukowe ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………
[P] – informacje dotyczące działalności publikacyjnej: ogólna liczba publikacji z ewentualnym wyszczególnieniem liczby prac oryginalnych i wydawnictw książkowych ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….
 [W] – ważniejsze prace lub cykle prac (do 3 tytułów) …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….
[Z] – gromadzone zbiory: zakres, wielkość i miejsce ich zdeponowania ………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………..
 (3) – działalność zawodowa, organizacyjna i społeczna
[F] – funkcje pełnione w pracy zawodowej i organizacyjnej oraz członkostwo w organizacjach naukowych i ciałach kolegialnych ………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………..
[O] – wyróżnienia i odznaczenia ………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………..
(4) Uwagi: …………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………..
 (5) Załączniki, liczba i opis zdjęć: ...………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………...
 Wyrażam zgodę na opublikowanie powyższych informacji przez Polskie Towarzystwo Entomologiczne. Jednocześnie oświadczam, że nie naruszają one interesu osób trzecich. …………………… ……………………………… ………………………
 Data Nazwisko i imię Podpis